Kwiatuszek00

12 tekstów – auto­rem jest Kwiatuszek00.

Je­go is­kier­ka w nim zgasła. Tyl­ko co ja mam zro­bić ze swoim słońcem, które we mnie świeci? 

myśl
zebrała 23 fiszki • 13 października 2010, 13:47

Był wyjątko­wym człowiekiem i do­konał wyjątko­wego czy­nu: udo­wod­nił so­bie i in­nym potęgę war­tości ludzkiego wysiłku. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 maja 2010, 13:25

Mo­ja miłość do Ciebie wyt­warza taką ener­gię, że na­wet mar­twy kur­czak by ożył... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 17 kwietnia 2010, 20:19

Częściej się uśmie­cham niż płaczę. Dla­tego mo­ja dusza jeszcze żyje w tej dżungli... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 kwietnia 2010, 15:39

Zem­sta jest mową skurwysynów. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 2 kwietnia 2010, 19:53

Wys­tar­czy jed­na roz­mo­wa, aby naj­lep­szy przy­jaciel, stał się naj­gor­szym wrogiem. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 1 kwietnia 2010, 11:43

Po­pełniłam naj­większe przestępstwo wo­bec swo­jego ser­ca. Okłamałam osobę, którą kocham. Bez opo­ru. Bez za­waha­nia. Dla włas­ne­go dobra.
Zat­rzęsłam się? -Nie. Tyl­ko coś usłyszałam. Zaw­sze to słyszę. Ten bit... mo­jego serca. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 marca 2010, 16:40

Chciałabym żeby choć raz, kąci­ki je­go ust pod­niosły się na mój wi­dok. Bo miłość nie za­bija, ona tyl­ko za­myka oczy. Ale ważne żeby po ich ot­warciu nie żałować tego. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 marca 2010, 07:47

Kiedy w coś zwątpi­my, cho­ciaż nasze ser­ce jest pełne nadziei i kiedy nag­le dos­ta­jemy szan­se na spełnienie marze­nia to rodzi się w ser­cu uczu­cie, które naj­trud­niej jest opi­sać. To jak­by wiel­ki płomień og­nia wy­buchał w nas i pa­lił naj­bar­dziej uszczęśli­wiającym ciepłem na świecie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 marca 2010, 14:28

Opis na podstawie

Opi­sać to trze­ba w słowa,
Zro­zumieć sens mówionych na głos,
Słów błądzących po duszy mojej.

I cnotę dot­kniętą już jakby,
a jed­nak dziewicą śmiesz zwać się.
Wszys­tko poszło nie tak, bez sensu.

Plan był w głowie ułożony,
Tyl­ko ciągle cze­goś brak,
Tej oso­by, dla której miejsce
wiel­kie, zajęte jest w sercu. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 marca 2010, 15:26
Kwiatuszek00

Żyję po to aby uszczęśliwić ludzi. Kocham życie, ale nauczyłam się realistycznie myśleć, dzięki czemu unikam rozczarowań. Choć czasami wydaję mi się, że nie zasługuję na to co mam.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kwiatuszek00

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność